REKRUTACJA DO KLAS II – VIII

REKRUTACJA DO KLAS II- VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu piłka nożna, siatkówka, judo, pływanie, łyżwy/rolki, tenis stołowy, żagle, kajaki, taniec prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2020/2021

Wszystkie czynności związane z rekrutacją kl. II– VIII należy dopełnić w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 ul. Agrykola 6 (sekretariat gab. 37).

Szanowni Państwo. Rekrutacja do klas II – VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Zgodnie z ustawą do klas II – VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1. Wielodzietność kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
 4. pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA – tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas II – VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2020/2021

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.