Szczególnych rozwiązania w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Rodzice uczniów
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 informuję, że nasza szkoła, w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietna 2020 r. funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

Sposób prowadzenia zajęć :
W tym okresie wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez zespół nauczycieli za pomocą łączy inetrnetowych i innych dostępnych form komunikacji
w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym czasie nauczyciele będą monitorowali pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

Komunikacja z Państwem:
Prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, alternatywnie poczty elektronicznej, komunikatorów społecznych i w razie pilnej potrzeby telefonii komórkowej w godzinach od 8.00  do 16.00. Zadania mają być przekazywane za pomocą Librusa przez zakładkę : Dziennik Zadania domowe.

Poprzez przekazywanie zadań należy rozumieć:
– poinformowanie o tematach – zakresie zdań,
– wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów
– termin realizacji
– określenie sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywanie informacji zwrotnej,
– ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny ( podstawową formą oceniania staje się ocenianie kształtujące – informacja zwrotna opisowa, mówiona-tel., komunikator itp. oraz w sytuacjach, gdzie jest możliwość wystawienia oceny tradycyjnie, dopuszcza się zastosowanie tej możliwości przy uwzględnieniu – samodzielności, wysiłku, postępu oraz dostępu do komputera).

Natomiast przez panel wiadomości nauczyciel z uczniem lub rodzicem:
–  odpowiada na pytania, wyjaśnienia wątpliwości,

Nauczyciele są zobowiązani monitorować realizację zdań, udzielać informacji zwrotnej wskazującej co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel. Czynności te wykonywane będą w godzinach indywidualnie uzgodnionych z poszczególnymi uczniami.

Sposób realizacji zadań:
Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie  z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała dziennie 6 godzin. Prosimy też, aby zaplanować jak najwięcej aktywności fizycznej, możliwej do realizacji w miejscu zamieszkania (mile widziane filmiki z nagraniami dzieci).

Planowanie pracy:
Ważna jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym. Prosimy o ustalenie sposobu monitorowania czasu pracy z dziećmi, uwzględniając Państwa obowiązki zawodowe i rodzinne.

Szanowni Państwo jestem codziennie dostępna przez Librusa oraz nauczycieli i wychowawców. W razie pytań, wątpliwości, czy problemów bardzo proszę o kontakt.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Hanna Szuszkiewicz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.